KONTEXT

I den snabbt föränderliga digitala världen står unga människor, särskilt de från missgynnade bakgrunder, ofta vid vägskälet när det gäller ekonomisk förvaltning. Projektet ”Digital Finance 4 Youth” har uppstått ur förståelsen för de många utmaningar dessa personer står inför. Många av dessa unga vuxna har växt upp i miljöer där formell ekonomisk utbildning eller mentorskap är sällsynta, vilket leder dem till att fatta högriskbeslut som påverkar deras personliga och professionella liv.

Dessa utmaningar förvärras ytterligare av den digitala klyftan. Även om den digitala eran erbjuder många möjligheter, innebär den också fällor, särskilt för dem som inte har tillräckliga kunskaper. Onlineplattformar, även om de är bekväma, kan också leda till impulsiva ekonomiska beslut, en skuldspiral och en brist på förståelse för digitala ekonomiska verktyg.

Dessutom kan de bredare samhällsmässiga konsekvenserna inte ignoreras. Konsekvenserna av dessa individuella ekonomiska beslut kan påverka samhällen och leda till ökade socioekonomiska klyftor och problem med mental hälsa. Medveten om allvaret i denna situation strävar projektet ”Digital Finance 4 Youth” efter att ta itu med dessa frågor direkt. Genom att tillhandahålla ungdomsledare och andra nyckelaktörer de verktyg, utbildning och resurser de behöver, syftar projektet till att skapa en kaskadeffekt och ge unga människor möjligheten att fatta informerade ekonomiska beslut, vilket främjar sundare samhällen.

PROJEKTET

Initiativet ”Digital Finance 4 Youth” utformades som ett proaktivt svar på eskaleringen av de ekonomiska utmaningar som unga står inför, särskilt de från missgynnade områdena i Europa. Med medvetenhet om att ekonomiska svårigheter är en betydande faktor för dålig mental hälsa hos dessa unga, strävar initiativet efter att utrusta ungdomsledare och andra nyckelaktörer med relevanta färdigheter och verktyg för att leverera effektiv digital ekonomisk utbildning.

Dagens digitala värld erbjuder både möjligheter och fällor; det är därför avgörande att unga är förberedda inte bara för att navigera i denna rymd, utan också för att dra nytta av den för sin ekonomiska välbefinnande. Projektet arbetar för att överbrygga klyftan mellan traditionell ekonomisk kunskap och digitala färdigheter genom att förena båda för att erbjuda omfattande utbildning.

Dessutom erkänner projektet att ungdomsledare, som förstahandsaktörer i många ungas liv, spelar en avgörande roll i formandet av deras ekonomiska framtidsutsikter. Genom att förse dem med nödvändiga resurser hoppas projektet främja framväxten av en generation ekonomiskt medvetna unga, kapabla att fatta informerade beslut som kommer att leda dem till ett stabilt och framgångsrikt liv.

DIE ZIELE

Initiativet ”Digital Finance 4 Youth” syftar till att ge unga européer, särskilt de från marginaliserade sektorer, de digitala ekonomiska färdigheter som är väsentliga i dagens era. Med förståelse för den djupa påverkan som ekonomisk utbildning har på välbefinnandet och mental hälsa har projektet satt upp tydliga mål:

Digital ekonomisk utbildning: Projektet strävar efter att ge unga arbetstagare verktygen och utbildningen som behövs för att överbrygga klyftan mellan traditionell ekonomisk kunskap och dagens digitala krav. Det säkerställer att unga behärskar verktyg och plattformar för online-ekonomi.

Mental hälsa: Med medvetenhet om sambandet mellan ekonomiska svårigheter och mental hälsa erbjuder projektet resurser och stöd till dem som kämpar med ekonomisk stress.

Engagemang från intressenter: Samarbetet söks med ledande europeiska aktörer, särskilt i områden där resurser för ekonomisk utbildning är knappa. Projektet strävar efter att etablera partnerskap med utbildare, samhällspersoner och finansiella enheter för att skapa ett starkt stödnätverk.

Inverkan på samhället: Initiativet främjar gemenskapens ekonomiska utbildningsprogram med fokus på ömsesidigt lärande och mentorskap. Det utvärderar också de bredare socioekonomiska fördelarna med en bättre ekonomisk utbildning.

Hållbarhet: Projektet ser till att dess verktyg förblir relevanta i en föränderlig ekonomisk miljö och etablerar en ram för hållbar inlärning.

Sammanfattningsvis presenterar ”Digital Finance 4 Youth” en holistisk strategi som adresserar aktuella frågor samtidigt som den förbereder för framtiden.

ZIELGRUPPEN

Projektet riktar sig i första hand till

  • Unga vuxna från missgynnade miljöer.
  • Föräldrar och partners till unga vuxna som lider av ett online- eller spelberoende.
  • Unga människor som har identifierats som NEET (Not in Education, Employment, or Training).
  • Bostadsrättsföreningar som vill hjälpa sina unga hyresgäster att hantera sin ekonomi.
  • Ungdomsarbetare på utbildningsanstalter och stödcenter.
  • Karriärvägledare som arbetar med autistiska personer eller personer med skuldrelaterade psykiska problem.
  • HR-rådgivare, frontpersonal, lokala myndigheters stödarbetare och avdelningschefer.
  • Lokala beslutsfattare och nyckelpersoner inom den finansiella sektorn.

Dessa målgrupper har identifierats baserat på deras potential att dra nytta av projektets resurser och utbildning, vilket säkerställer en bred och hållbar inverkan av initiativet.